Kemiska och fysikaliska faktorer

Kemiska hälsorisker kan i olika grad ge ohälsa till arbetare eller övrig personal som andas in förorenad luft eller kommer i kontakt med farliga ämnen. Vilka ämnen som förekommer hos er och i vilken utsträckning de är farliga samt vilken skyddsutrustning som behövs är viktigt att ha koll på.

Fysikaliska hälsorisker finns på många olika områden, alltifrån buller och vibrationer till joniserande strålning och syn och belysning.

Vad säger föreskrifterna om kemiska hälsorisker?

Det finns en hel del föreskrifter kring kemiska hälsorisker beroende på hur farligt ett ämne är. Allergena ämnen har till exempel fler krav än mindre farliga ämnen. Det finns gränsvärden för hur mycket av ett ämne som får förekomma i luften och det avgör vilka skyddsåtgärder som behöver göras.

Arbetsgivaren har bland annat ansvar för:

 • Undersöka och riskbedöma arbetsmoment med kemiska hälsorisker

 • Bedöma/mäta i vilken grad ämnet förorenar luften

 • Åtgärda riskmoment med skyddsutrustning, avgränsning, processventilation eller vad som bedöms behövas utifrån riskbedömningen

 • Upprätta instruktioner och rutiner i de fall det behövs

 • Upprätta en kemikalielista som innehåller alla kemiska riskkällor samt SDS, vilka rutiner, skyddsåtgärder, och förvaring som krävs samt enligt CLP

 • Förvara kemikalier på ett rätt sätt

 • Informera arbetstagarna om vilka risker som finns och vilka konsekvenser som kan uppstå

 • Upprätta medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg i de fall det behövs

 • Upprätta beredskapsplan vid eventuell olycka eller spill

 • m.m.

Vad säger föreskrifterna om fysikaliska hälsorisker

Det finns många fysikaliska risker på en arbetsplats beroende på vad ert företag har för inriktning. Vissa områden berör de flesta och vissa områden är specifika för vissa branscher.

Exempel på fysikaliska hälsorisker som arbetsgivaren har ansvar är:

 • Syn och belysning

 • Vibrationer

 • Buller

 • Joniserande strålning

Vad behöver ni hjälp med?

Oavsett om ni har en fråga eller ett specifikt behov, tveka inte att ta kontakt. Ibland vet man inte var man ska börja och ibland har man god insikt men behöver hjälp utifrån. Vi skräddarsyr efter era önskemål och behov. Det viktigaste är att ni inom ert företag får en god arbetsmiljö för all personal.