Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett lagstadgat ledningssystem och grunden för varje företags säkerhetskultur. Det är till för att säkerställa en trygg och lagenlig arbetsmiljö för alla arbetare inom företaget samt även de arbetare från andra företag som har en roll inom er verksamhet (expeditörer, städpersonal, inhyrd personal m.m.). Att upptäcka och åtgärda risker innan det sker en olycka skapar en säker arbetsmiljö och undviker ohälsa på person och skador på egendom, driftstopp och ekonomiska kostnader. Ligg steget före för att växa och utvecklas i en snabbare takt.

Byggstenarna inom SAM

De centrala delarna inom det systematiska arbetsmiljöarbetet kan sammanfattas i:

 • Undersökning av verksamheten

 • Riskbedömning inom de olika delarna på företaget

 • Åtgärder utifrån riskbedömningen

 • Uppföljning och kontroll att åtgärderna blivit ändrade.

Detta ska göras återkommande för att hela tiden utveckla en säker och trygg arbetsmiljö. Hela företaget ska vara involverat och arbetsgivaren/VD har alltid det juridiska ansvaret.

Dokumentationskrav

Om ett företag har fler än tio anställda finns ett antal punkter inom SAM som skall vara skriftliga, bl.a:

 • Arbetsmiljöpolicy

 • Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

 • Arbetsmiljöfördelning

 • Årliga uppföljningar inklusive resultat av det systematiska arbetsmiljöarbetet

 • Riskbedömningar och handlingsplaner

 • Rutiner och instruktioner vid arbetsmoment med allvarliga risker

 • Om företaget har fler än 50 anställda eller om någon arbetare kräver det, så ska det finnas en skyddskommitté som agerar efter en specifik agenda.

Arbetsmiljöföreskrifter, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

I princip kan man säga att alla arbetsmoment ska vara undersökta och säkra för alla inom hela företaget, från kontoret till dykaren på havets botten. Beroende på vilken inriktning ert företag har så finns det ett antal lagar och föreskrifter som berör er verksamhet. Här är ett litet urval:

 • Hur lokalerna är utformade

 • Buller, belysning och ventilation, bildskärmsarbete

 • Den organisatoriska och psykosociala situationen

 • Kemiska risker

 • Fysikaliska risker

 • Ensamarbete, nattarbete, våld och hot

 • Luftföroreningar (damm, skadliga ämnen)

 • Medicinska kontroller

 • Vibrationer

 • Användning av truckar

 • Användning av skyddsutrustning

 • m.m, m.m.

Vad behöver ni hjälp med?

Oavsett om ni har en fråga eller ett specifikt behov, tveka inte att ta kontakt. Ibland vet man inte var man ska börja och ibland har man god insikt men behöver hjälp utifrån. Vi skräddarsyr efter era önskemål och behov. Det viktigaste är att ni inom ert företag får en god arbetsmiljö för all personal.